Czakó Gábor Csaba (1942- ) Kossuth-díjas író, publicista, képzőművész, a magyar katolikus újságíróképzés megszervezője.

„Eredeti magyar nyelvtan” címmel 2011-ben kiadott munkája a hatkötetes Czuczor-Fogarasi szótár (A magyar nyelv szótára) alapján mutatja be a magyar nyelv sajátosságait a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és toldalékokon át a mondatokig, nyelvünk „észjárásig”. Teszi ezt számos játékos feladat, példa, olvasmány keretében. Az író teljesen újszerű nézőpontból vizsgálja a magyar nyelvet, kifejti a gyökrendszerre épülő szó- és mondattanunkat, nyelvi logikánkat.

A magyar nyelv szerkezetét, működését a magyarság túlnyomó többsége a nyelvészprofesszor akadémikusokig bezárólag nem ismeri. Ennek okai: több mint száz éve nincs nyelvünk természetének megfelelő nyelvtan. A hivatalos nyelvtudomány utat vétett, ám töredelmes beismerő vallomás helyett „tudományos” címekkel, ideológiákkal bástyázta körül magát. A hivatalos iskolai tananyag ellentétes a nyelvérzékkel, ezért azt tanárok és diákok tömegei utálják. A magyar nyelvtan ugyanis nem találkozik nyelvérzékünkkel, nem a toldalékoló nyelvünkre szabott.

Aligha véletlen, hogy azt mondták a magyar nyelvről: olyan, mintha a Marsról érkezett volna: amikor a magyarok beszélgetnek, mintha szórakoznának.  A világon mintegy 3000-3500 nyelvet tartanak nyilván, a nyelvjárásokkal együtt. Ha ez a szám éppen háromezer, akkor a magyar nyelv alapvető rendszerét, legfontosabb tulajdonságait tekintve eltér a világ 2999 nyelvétől! Kissé egyszerűsített jelzés ez a magyar nyelv „marsi” származásával kapcsolatban.

Se szeri, se száma azon tulajdonságoknak, amelyek a magyar nyelvet elkülönítik a világ legtöbb nyelvétől. Például a magyar ragozó – agglutináló – nyelv, azaz a szavakhoz ragokat, képzőket, jeleket, toldalékokat ragaszt, de nem csak a szavak végén, hanem azok elején, sőt közepén is. A magyarban a mássalhangzók hordozzák a jelentéstartalom 90%-át, a magánhangzók mindössze árnyalják ezt. A magyar mondatban – beszéd közben – az első szó első szótagja a hangsúlyos és még sorolhatnánk.

Czakó Gábor műve új megvilágításba helyezi nyelvünket, bírálónak ható, ugyanakkor következetes levezetései rengeteg izgalmas aspektusát mutatja be nyelvünknek.

Czakó Gábor: Eredeti magyar nyelvtan c. könyve megvásárolható kedvezményesen a Gyepűben.