Kevesen tudják, de a mai zászlóforma teljesen új keletű dolog. Kialakulása és elterjedése szorosan összefonódik a nemzeti mozgalmak megjelenésével.  Kezdetekben, az ókorban a zászlók leginkább katonai jelképek voltak, a hangtalan vezénylés eszközeinek számítottak, jelzésre használták őket. Ugyanakkor megjelentek az uralkodó környezetében is, mint hatalmi jelképek. Ezek a zászlók többnyire rúdra erősített szalagok, textíliák voltak, a rúd végén valamilyen jelképpel. A zászlószín hagyományosan vörös volt, kezdetben a zászlólapon, zászlócsúcson totemjelekkel.

Honfoglaláskori fejedelmi zászló

Honfoglaláskori fejedelmi zászló

Később a középkorban már az uralkodó által használt központi hadizászló számított az állam jelképének. Ez az uralkodó, az ország és a nép jelképe is volt egyben. A lovagkorban kezdték el ékesíteni a zászlókat különböző címerekkel.

A szigetvári hős, Zrínyi Miklós zászlója

A szigetvári hős, Zrínyi Miklós zászlója

A zászlófejlődésben igen nagy szerep jutott az ún. trikolórnak mint a polgári állam (lényegében a maival teljesen azonos értelmezésű) szimbólumának. Kialakulása szorosan kapcsolódik egy másik jelkép, a (francia) kokárda használatához. A francia forradalom idején előbb a kokárda kapott kiemelt szerepet, majd trikolórrá alakulva, a királyi (fehér) zászlót is háromszínűvé alakítja. Az így megszületett háromszínű lobogó már az egész nemzet szimbólumaként jelenik meg.

Láthatjuk, hogy mai értelemben vett zászlója sem a székelységnek, sem más európai népnek nem volt egészen a XVIII. század végéig.  A nemzetállamok megalakulásával terjedtek el a nemzeti lobogók és váltak az egész nép jelképévé.

Régen a zászlók a hatalom egyes birokosait képviselték, és szinte kizárólag katonai célokra használták. A székelyeknek, akiknek a legfőbb kötelessége a katonáskodás volt, bizonyára a legrégibb időktől kezdve voltak hadijelvényeik, különböző színű zászlóik. Sajnos sem tárgyi sem írott forrás nincs erre vonatkozóan, így biztosan nem tudhatjuk, hogy milyenek voltak ezek a zászlók, jelvények.

A XV. századtól kezdve a templomok (Bögöz, Székelydálya, Székelyderzs) freskóin, zárókövein, gyámkövein, gótikus berendezésein megjelenik az a címer, amit a szakirodalom a régi székely címerként tart számon. Ez egy vörös mezejű pajzs, amelyben egy felhőből kinyúló páncélos kar aranykoronát, szívet és egy levágott medvefejet átszúró kardot tart. Kétoldalt növekvő holdsarló és hatágú csillag veszi közre. A pajzs színéből kiindulva következtethetünk, hogy a zászlók valószínűleg vörösek lehettek közepükön a fenti címerrel. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan felbukkannak a késő gótikus templomokban (Csíkrákos, Csíkszentmihály) a holdsarlót és váltakozó sugarú csillagot ábrázoló vörös mezejű címerek is.

Ezek a szimbólumok, a keresztény jelképekkel együtt, a székelyek által használt hadizászlókon is megjelennek.  A XVI-XVII század folyamán pedig az égszínkék mezőbe helyezett sugaras naparc és az ezüst félhold beépül, mint székely címer, az Erdélyi Fejedelemség címerébe is. 1659. május 28.-án tartott szászsebesi országgyűlésen törvényileg is kimondják, hogy a székely nemzet pecsétjén „légyen egy fél hold és nap”.

A XVIII. századtól kezdve ezek a szimbólumok láthatóak a székely címerekben, megjelenik az 1765-ben nagyfejedelemségre emelt Erdély címerében, sőt a mai Románia címerében is ott van.

Bár a reformkorban (1836-ban Udvarhelyszék új lobogóján már megjelenik a piros-fehér-zöld szín) már megjelenik, véglegesen csak az 1848-49-ben ver gyökeret a székelység körében a háromszínű nemzeti zászló. Ekkortól válik hagyománnyá a kokárdaviselés, a zászlók kitűzése a középületekre, azaz a magyar nemzeti színekhez való ragaszkodás külsőségekben is.

Trónfosztás utáni 1849-es honvédségi lovassági zászló

Trónfosztás utáni 1849-es honvédségi lovassági zászló

A mai székely zászló története 2004-ben kezdődik, amikor január 17.-én Sepsiszentgyörgyön az SZNT (Székely Nemzeti Tanács) saját jelképeként megszavazza azt a címer-  és zászlótervet, amit Kónya Ádám helytörténész a Székely Nemzeti Múzeum volt igazgatója készített. Ettől a naptól kezdve az SZNT címere égszínkék háromszögű pajzs, mezejében jobbról nyolcágú aranycsillag, balról növekvő ezüst holdsarló. E zászlót, arra való tekintettel, hogy az évek során széles körben elterjedt, a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés Székelyudvarhelyen 2009. szeptember 5-én az egész Székelyföld zászlajává nyilvánította. Ugyancsak 2009-ben, november 6-án pedig Hargita Megye Tanácsa a megye hivatalos lobogójának fogadta el.

Székely zászló

Székely zászló

Kónya Ádám a címer és zászlótervezet elkészítésekor Mika Sándor: Erdélyi hadizászlók 1601-ből című tanulmányára támaszkodott. A tanulmány 1893-ban jelent meg a Turul folyóiratban és két a Drezdai Királyi kézirattárban fellelt kódexről számol be.

Az egyik kézirat az 1601. augusztus 3-i goroszlói csata emlékére készült, ahol a Báthori Zsigmond megsemmisítő vereséget szenvedett Giorgio Basta és Mihály havasalföldi vajda seregétől. A császáriak az egyéb más hadizsákmány mellett 110 erdélyi zászlót is megszereztek, melyeket fényes külsőségek között mutattak be Prágában Rudolf császárnak. Az ünnepségen jelen volt Puchner György, a szász választófejedelem egy tisztje, aki ura számára, megörökítette a zsákmányolt zászlókat.

A másik kódexben 190 török és magyar zászló van megörökítve. Mika ezt a kódexet is Puchnernek tulajdonította, és valószínűsítette, hogy az ebben megfestett török zászlók Győr bevételekor, az erdélyi zászlók pedig a schellenbergi és a brassói csatákkor kerültek a császáriak kezére. Ebben a kódexben az erdélyi hadizászlók között feltűnik egy Z. M. monogrammal ellátott, kék alapszínen fehér sávval díszített zászló is. Mika, helyesen, ezt Székely Mózesnek, az Erdély élén rövid ideig álló, egyetlen székely származású fejedelemnek tulajdonítja. (A Z. M. monogram egyértelműen “Zekel”, azaz a “Székely” Mózes csapatzászlajára utal).

Székely Mózes erdélyi fejedelem zászlója

Székely Mózes erdélyi fejedelem zászlója

Az 1601-ben elkobzott zászlókat Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem adományozta hadainak, miután a Basta által egyesített sereg ellen fegyverbe szólította őket. A Kolozsvár közelében lévő Szamosfalva mellett gyülekeztek, ahol hadseregének csapatait 43 új, rendkívül díszes zászlóval ajándékozta meg. A legszebbeket Csáky István és Székely Mózes kapták, akiket a sereg főkapitányává nevezett ki. Székely Mózes zászlója szolgált mintául a ma használatos arany-kék lobogónak, melynek kék alapszínén fehér sáv fut, benne Z. M. monogrammal. A mai arany sáv vélhetően az Erdélyi Fejedelemség régi zászlójára utal, melyről csak annyi feljegyzés maradt, hogy aranyos színű volt, de más források is arról tudósítanak, hogy Erdély színei a kék és az arany voltak. A hold és a csillag, amely a mai zászlót díszíti, Kónya Ádám kutatásai szerint a székelység legősibb jelvényei, számos régi pecsétnyomón találkozhatunk velük, sőt, Székely Mózes címerén is feltűnik a növekvő hold és a nyolcágú csillag.

Székely gyalogsági zászló a Puchner kódexből

Székely gyalogsági zászló a Puchner kódexből

Az önállósulásra törekvő Székelyföld függetlensége még nem válhatott valóra. Jelképei a tiltások ellenére is egyre nagyobb teret hódítanak. Mára már kijelenthető, hogy Székelyföldön a magyar zászló mellett székely identitásuk kifejezésére mindennapi használatban él a székely zászló is.

(hivatkozások:

képek  forrása: www.nemzetijelkepek.hu
Pandula Attila: Állami, nemzeti zászlók,História 2003/02
Kertész Melinda: Zászlók, egykor és ma. Mi is a székely zászló?, interjú Mihály János történésszel,a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport vezetőjével
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19667)